Đảm bảo sản xuất kinh doanh trong tình hình mới tại Công ty CP Tiền Phong – Nhà sách Tiền Phong.