Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được diễn ra vào sáng ngày 24/6 tại tầng 9, tòa nhà Báo Tiền Phong – số 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự là: 87 cổ đông (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 763.770 cổ phần, chiếm 76,377% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, báo cáo giai đoạn 2018 – 2023 và kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2023 – 2028.

Đại Hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022; Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi; Mức trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Biểu quyết về kế hoạch, chỉ tiêu SXKD năm 2023; Biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chia tay ông Lương Ngọc Bộ – Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong

Bên cạnh đó, đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các Cổ đông về việc xây dựng và phát triển công ty.

Cổ đông phát biểu tai đại hội

Cổ đông tham gia bỏ phiếu tại đại hội

Công tác kiểm phiếu tại đại hội

Sự tham gia đông đảo của các cổ đông đã mang đến sự thành công tốt đẹp cho đại hội. Đại hội kết thúc lúc 13h00 cùng ngày.

Kim Ngân

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *