Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong kính gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Chương trình Đại hội (dự kiến)
2. Báo cáo của HĐQT về KQKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kết quả SXKD năm 2023.
5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
6. Tờ trình, đề án nhân sự kiện toàn HĐQT
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS từ năm 2024
8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *