Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sáng ngày 28/12, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tiền phong thường niên năm 2020 được tổ chức tại phòng họp tầng 6 Toà nhà báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, trực tuyến là 40 và người được uỷ quyền là 17, tổng số cổ đông là 76 cổ đông (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 70.77% cổ phần.
Các nội dung họp được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% phiếu hợp lệ, tỷ lệ phiếu nhất trí với các nội dung biểu quyết chiếm 99.93%.
Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực từ các cổ đông tham gia họp trực tiếp và trực tuyến. Chương trình kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Dưới đây là nội dung Nghị Quyết Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *