Công ty Cổ phần Tiền Phong, 20 năm một chặng đường